Obchodné podmienky

Úvod O nákupeObchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYTieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.bazarpegas.sk.


Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete na podstránke ochrana osobných údajov.

 

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.

 

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

 

Podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bazarpegas.sk. Upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je Jakub Rábek, IČO:54056837, nie som platca DPH, so sídlom Žarnov 147, 044 02. Kontaktné údaje: email info@bazarpegas.sk, tel.č.: +421 940 270 375

 

 


1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE


1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar.

 

1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie.

 

1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu.

 

1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

 

1.5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese https://www.bazarpegas.sk/, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru.

 

1.6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu.

 

1.7. My sme spoločnosť Jakub Rábek, so sídlom Žarnov 147, Turňa nad Bodvou 04402, IČO: 54056837, e-mail

       info@bazarpegas.sk, telefónne číslo +421 940 270 375 právnymi predpismi označovaná ako predávajúci.

 

1.8. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami.

 

1.9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.


1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných

         údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv.

 

1.11. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci.

 

1.12. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom

         E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.

 

 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE


2.1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu.

 

2.2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré

       ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

 

 

3. UZATVORENIE ZMLUVY


3.1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

 

3.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných

       prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za

       používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda

       nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov

       komunikácie na diaľku.

 

3.3. K tomu, aby sme mohli zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh objednávky. V tomto

       návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

 

     a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom   

         "Do košíka");

 

     b)  Informácie o cene, cene za dopravu, DPH, spôsobu platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia

          tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci používateľského prostredia

          e-shopu, pričom informácie o cene, cene za dopravu, DPH a celkovej cene budú uvedené automaticky na

          základe Vami zvoleného tovaru a spôsobu jeho doručenia;

 

     c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť tovar, najmä teda meno, priezvisko,

         doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;

 

3.4. V priebehu tvorby návrhu objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní

       kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby" objednávku vytvoríte.

       Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v

       opačnom prípade nebude možné objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po

       stlačení tlačidla "Objednávka zaväzujúca k platbe" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

 

3.5. Vašu objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na

       Vašu e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie objednávky a tieto podmienky.

       Potvrdením objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení

       účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

 

3.6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy tovar nie je

       dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov tovaru, než koľko je z našej strany umožnené.

       Informáciu o maximálnom počte kusov tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by

       pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme objednávku potvrdiť,

       budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke.

       Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte.

 

3.7. V prípade, že v rámci e-shopu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena najmä v dôsledku

       technickej chyby, nie sme povinní Vám tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie

       objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme

       Vám ponuku na uzatvorenie novej zmluvy v zmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom

       prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3

       dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa považuje

       napríklad situácia, kedy cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

 

3.8. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie celkovej ceny.

 

3.9. V prípade, že máte zriadený užívateľský účet, môžete urobiť objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom

       prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť pred vyplnených údajov. Spôsob tvorby

       objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je

       potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

 

3.10. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v

        rámci návrhu objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám tovar

        poskytnutý so zľavou.

 

 

4. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET


4.1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

 

4.2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v

      prípade zmeny ich aktualizovať.

 

4.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových

       údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k

       ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

 

4.4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

 

4.5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 4 roky nevyužívate, či v prípade,

       kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

 

4.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a

       softvérového vybavenia.

 

 

5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 

5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi

       Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v

       návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená

       Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

 

5.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

 

5.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej

       ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

 

     a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade

         platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 14 pracovných dní od objednania tovaru.

 

     b) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby

         dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

 

     c) V hotovosti pri osobnom odbere. V hotovosti je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzkarni. V

         prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

 

5.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú

       adresu uvedenú v Objednávke. A bude dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.

 

5.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade

       platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je

       zaplatená v okamih uskutočnenia platby.

 

 

6. DORUĚNIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA PREDMETU KÚPY


6.1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:

 

     a) Osobný odber na Našej prevádzke,

 

     b) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa;

 

     c) Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností Slovenská pošta, poštový kuriér, Zásielkovňa.

 

6.2. Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenska a Česka.

 

6.3. Doba doručenia Tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby.

       Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená na E-shope

       je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu na prevádzke Vás vždy

       o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

 

6.4. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade

       akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k

       poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar

       od dopravcu prevziať.

 

6.5. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa

       predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie

       alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar

       prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením

       Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto

       Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar

       neprevezmete nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote,

       vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme tohto

       práva využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá

       vplyv nanárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru,

       prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

 

6.6. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v

       Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené.

       Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú

       splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

 

6.7. Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar

       neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo

       náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na

       Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre

       Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či

       akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

 

6.8. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačné doba dostupnosti, budeme

       Vás vždy informovať v prípade:

 

     a) mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo

         informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;

 

     b) omeškania s dodaním Tovaru od Nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu

         dodania.

 

6.9. V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od potvrdenia Objednávky, a to z akéhokoľvek

       dôvodu, Vy ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

 

6.10. V prípade, ak štandardná doba doručenia Tovaru je dlhšia ako 30 dní od potvrdenia Objednávky, budeme Vás

        o tom vopred informovať, najmä prostredníctvom informácie o orientačnej dobe dostupnosti Tovaru uverejnenej

        na E-shope a zaslaním osobitného e-mailu so žiadosťou o potvrdenie, že beriete na vedomie túto dodaciu lehotu

        Tovaru. Ak nebudete s touto dodacou dobou súhlasiť, máte právo od Zmluvy odstúpiť.

 

 

7. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY7.1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady


     7.1.1.    Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

 

     7.1.2.    Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady

                  vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za

                  vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

 

     7.1.3.    Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru

                  z Vašej strany.

 

     7.1.4.    Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.

 

     7.1.5.    Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v

                  záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť

                  najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.

 

7.2. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa čl. 6.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:

 

     a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri

         popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;

 

     b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;

 

     c) zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa

        vzorky;

 

     d) je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;

     

     e) spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;

 

     f) nie je zaťažené právami tretích strán.

 

7.3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

 

     7.3.1. Pri prevzatí Tovaru ste povinný Tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád

              (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa

              bodu 7.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady

              spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.

 

     7.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie

               bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

 

     7.3.3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo

              zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým

              poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

 

     7.3.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred

              prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná

              zľava z Ceny Tovaru.

 

 

7.4. UPLATNENIE PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (REKLAMÁCIE)


     7.4.1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.2,

              môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať)

              zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch, prípadne osobne na

              Našej prevádzkarni.

 

     7.4.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše

              identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia

              reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.5.4. až

              7.5.8., si uplatňujete.

 

     7.4.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho

              kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.

 

     7.4.4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými

              dokladmi (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné

              (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä

              e-mailom si od Vás  vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína

              v deň doručenia Vášho doplneného podania.

 

     7.4.5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do

              10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.4.4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za

              neopodstatnené.

 

7.5. Vybavenie reklamáci


     7.5.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník

               v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.)

               uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných

               dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité

               technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.

 

     7.5.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme

              reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia

              reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo

              na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.

 

    7.5.3. O vybavení reklamácie Vám vydáme písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia

             reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude

             reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime

             zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.

 

    7.5.4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

             Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

 

    7.5.5. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru,

             výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu

             Tovaru alebo závažnosť vady.

 

    7.5.6. Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí

             závažné ťažkosti.

 

    7.5.7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako

             tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám

             prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave

             alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

 

    7.5.8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

 

    7.5.9. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru,

             vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo

             odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

7.6. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho

       zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej

       rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a

       zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe

       zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a

       doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji

       na diaľku“).

 

7.7. V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom,

       čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.

 

7.8. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri

       spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

8.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z

       dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je

       možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

 

8.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v

       súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez

       uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej

       predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom

       dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar

       dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť

       akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich

       identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý

       nájdete TU.

 

8.3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:

 

     a) Tovar, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančného trhu nezávislých na Našej vôli a môže k nim dôjsť

         počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy;

 

     b) dodanie alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom ich dodanie je

         možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;

 

     c) Tovar, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo

         Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;

 

     d) Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s

         iným;

 

     e) Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a  z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov

         ho nie je vhodné vrátiť;

 

     f) dodávka zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového

        softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;

 

     g) dodávka periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v

         ochrannom obale;

 

     h) dodanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim

         výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte

         právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

8.4. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete

       oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

 

8.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z

      ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než

      Nám Tovar vrátite. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

 

8.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám

       Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom  nesiete náklady na

       vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom

       Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň

       lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej

       najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.

 

8.7. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je

       nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade

       vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že sme

       Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie

       Ceny.

 

8.8. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca,

       dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré

       znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri

       vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať

       v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného

       odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia

       o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú

       cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak

       v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

8.9. Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám

       vznikla povinnosť Tovar prevziať.   

 

 

9. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ


9.1. Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na:

       info@bazarpegas.sk.

 

9.2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

 

9.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom: Vrátna 3,

       040 65  Košice 1,  tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

 

9.4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj

       elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke:

       https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

 

 

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI


10.1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na:

        info@bazarpegas.sk, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa

        domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do

        30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu

        alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení

        spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len

        „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

 

10.2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich

        zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-

        spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-

        spotrebitelskych-sporov-1.

 

10.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

 

10.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na

        webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp.

        https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


11.1. Ak Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia

        Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú

        týmto dojednaním dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.

 

11.2. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je

         uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu

         uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

 

11.3. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto

        Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po

        účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet

        (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Tovar, zmena však nezakladá právo

        výpovede, keďže nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy

        máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu

        najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene

        nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové

        podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny.

        Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí 2 mesiace.

 

11.4. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové

        poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo

        súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako

        10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

 

11.5. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

 

11.6. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však

        tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy

        prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

 

11.7. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane

        spotrebiteľa pri predaji  na diaľku.

 


Príloha č. 1 - Formulár pre reklamáciu

 

Príloha č. 2 - Formulár pre odstúpenie od zmluvy


 

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 8.10.2021.

Copyright 2014 - 2024 © Jazdecké potreby Bazár Pegas